et*M mac

mac c*oG TuM mac x}G? mac Ek

mac c*oG ES mac x}G? mac lod

mac ood Jod mac x}G? mac #cVN

mac #pN #oN mac x}G? mac x*aN

mac <c*N p*aN mac x}G? mac G&Va

mac p*aN G&a mac x}G? mac yF

mac iM yC mac x}G? mac [C*

mac #pN [k* mac x}G? mac kaM

mac #pN naM mac x}G? mac iM*

mac iS* F*a mac x}G? mac Eod

mac iM ELd mac x}G? mac Eba

mac #pN Eka mac x}G? mac eh*V

mac eo*V F*a mac x}G? mac #hb

mac #pN #Lb mac x}G?  mac vaJ

mac #pN xaJ mac x}G? mac oo*N

mac #pN c*oN mac x}G? mac Efc

Sưu tầm và biên dịch: Lò Văn Lả – Lò Bình Minh

Tiếng Thái: Hat Thai TV

https://youtube.com/hatthaitv

Topics #đồng dao dân tộc thái #hat thai #hat thai son la