Học TiếngThái

Tác phẩm Táy Pú Xấc – Đường Chinh Chiến

“Táy Pú xấc” dịch ĐƢỜNG CHINH CHIẾN THỜI ÔNG CHA là một tác phẩm cổ viết từ đầu thế kỷ thứ XI ở thời Lạng-Chƣợng đi mở mang xây dựng Bản Mƣờng vùng Tây-Bắc nƣớc ta. Sách này viết sau “Quam-Tô-Mương” KỂ CHUYỆN BẢN MƢỜNG nên không nói kỹ đến các đời ông, cha, anh của LạngChƣợng. Ở thế kỷ thứ X các đời trƣớc thời Tạo-Ngân, Tạo-Xuông dẫn dân Thái di cƣ từ Mƣờng-Ôm (Tùng-Lăng), Mƣờng-Ai1 (1) (Hoàng-Nham) sang đầu sông Thao, qua vùng Tam-Đảo, lại men theo sông xuống đến cửa sông Đà chảy vào sông Hồng rồi trở lên khai phá đất rừng hoang lập thành Mƣờng-Lò và tới đời Tạo-Lò đều yên ổn, chƣa có tranh chấp đất đai đánh giết nhau ác liệt.