Như các bạn đã biết trong bài giới thiệu về nguyên âmphụ âm thì Tiếng Lào có 33 phụ âm, tất cả chúng đều có thể đứng trước nguyên âm để tạo thành từ ví dụ: ປ + າ = ປາ (cá). Tuy nhiên chỉ có 8 phụ âm đặc biệt có thể đứng cuối từ (gọi là phụ âm chắn cuối), ví dụ: ກ + xິ + ນ = ກິນ (ăn). 8 phụ âm bao gốm: ກ, ດ, ບ, ງ, ນ, ມ, ຍ, ວ. Bảng sau là sự kết hơp giữa nguyên âm và phụ âm chắn cuối. Khi thay phụ âm khác vào vị trí ký tự X sẽ tạo thành từ, tùy vào phụ âm ngắn hay dài thì cách đọc sẽ khác nhau.

        Phụ âm      
Nguyên âm
Xະ(XັX) xັກ xັດ xັບ xັງ xັນ xຳ ໄx ເxົາ
xາ xາກ xາດ xາບ xາງ xານ xາມ xາຍ xາວ
xິ xິກ xິດ xິບ xິງ xິນ xິມ   xິວ
xີ xີກ xີດ xີບ xີງ xີນ xີມ   xີວ
xຶ xຶກ xຶດ xຶບ xຶງ xຶນ xຶມ xຶຍ xຶວ
xື xືກ xືດ xືບ xືງ xືນ xືມ xືຍ xືວ
xຸ xຸກ xຸດ xຸບ xຸງ xຸນ xຸມ xຸຍ  
xູ xູກ xູດ xູບ xູງ xູນ xູມ xູຍ  
ເxະ (ເxັx) ເxັກ ເxັດ ເxັບ ເxັງ ເxັນ ເxັມ   ເxັວ
ເx ເxກ ເxດ ເxບ ເxງ ເxນ ເxມ   ເxວ
ແxະ (ແxັx) ແxັກ ແxັດ ແxັບ ແxັງ ແxັນ ແxັມ   ແxັວ
ແx ແxກ ແxດ ແxບ ແxງ ແxນ ແxມ   ແxວ
ໂxະ (xົx) xົກ xົດ xົບ xົງ xົນ xົມ ໂxັຍ ໂxັວ
ໂx ໂxກ ໂxດ ໂxບ ໂxງ ໂxນ ໂxມ ໂxຍ ໂxວ
ເxາະ xັອກ xັອດ xັອບ xັອງ xັອນ xັອມ xັອຍ  
xໍ xອກ xອດ xອບ xອງ xອນ xອມ xອຍ  
ເxິ ເxິກ ເxິດ ເxິບ ເxິງ ເxິນ ເxິມ ເxິຍ ເxິວ
ເxີ ເxີກ ເxີດ ເxີບ ເxີງ ເxີນ ເxີມ ເxີຍ ເxີວ
ເxັຍ (xັຽx) xັຽກ xັຽດ xັຽບ xັຽງ xັຽນ xັຽມ   xັຽວ
ເxຍ (xຽx) xຽກ xຽດ xຽບ xຽງ xຽນ xຽມ   xຽວ
ເxຶອ ເxຶອກ ເxຶອດ ເxຶອບ ເxຶອງ ເxຶອນ ເxຶອມ ເxຶອຍ  
ເxືອ ເxືອກ ເxືອດ ເxືອບ ເxືອງ ເxືອນ ເxືອມ ເxືອຍ  
xົວະ (xັວx) xັວກ xັວດ xັວບ xັວງ xັວນ xັວມ xັວຍ  
xົວ (xວx) xວກ xວດ xວບ xວງ xວນ xວມ xວຍ  
Topics #học tiếng lào #phụ âm tiếng lào