Đất nước Lào (vương quốc triệu voi) là một nước có lịch sử lâu đời, tồn tại và phát triển lâu dài. Các thế hệ cha ông, nhân dân Lào đã chiến đấu bảo vệ, xây dựng đất nước trải qua nhiều thế hệ. Vào thế kỷ XIV, vua Phạ Ngum đã tập hợp các mường của nước Lào cổ xưa thành một vương quốc thống nhất: Gọi là vương quốc triệu voi.

Thủ đô cũ của vương quốc triệu voi là Luông Pha Bang, nơi vẫn còn lưu giữ được những di tích lịch sử, truyền thống tốt đẹp đến hiện tại. Giữa thế kỷ 16, vua Xay Nhạ Xết Thá Thị Lạt xây dựng tỉnh Viêng Chăn thành Thủ đô, thay thế thủ đô cũ là Luông Phạ Bang, Vào thế kỷ 17, dưới triều đại vua Xu Li Nhạ Vông Xá, đất nước Lào phát triển vượt bậc về kinh tế, chính trị, văn hóa, đối ngoại. Trong thời kỳ này, ngài Văn Vút Xtatop (người Hà Lan) là người đầu tiên vào liên hệ buôn bán với nước Lào, tạo điều kiện cho nước Lào mở cửa, giao lưu với bên ngoài.

Vương quốc triệu voi là vương quốc có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Vì vậy, các nước phong kiến và các nước phương tây đã vào xâm lược lãnh thổ. Thế kỷ 18 là giai đoạn xuy yếu của đất nước triệu voi. Vương quốc giành được tự do vào những năm 1827- 1828 dưới sự lãnh dạo của vua A Nụ Vông.

Topics #lịch sử nước lào #vương quốc triệu voi