Mưa ơi mưa … mưa

Mưa đã đến đèo cây chám … chám

Mưa đến đỉnh chám rào … rào

Đã thành cơn qua đèo rừng dẻ … dẻ

Mưa như cơn mưa sắt đừng ngủ … ngủ

Mưa như cơn mưa đồng chớ tạnh … tạnh

Hạt mưa bằng quả muổi … muổi

Cho con suối con khe nó lũ … lũ

Cho đồng ruộng uống nước no nê … nê

Cho đàn em tắm mát … mát

Mưa ơi mưa … mưa .

Topics #dong dao dan toc thai #dong dao thai