io& iP& S*aN Eob

io& No*G eob Alb epd…epd

io& iP& eob Alb xoG … xoG

d*IM Ep&a iP& o&aN coG … coG

d*IM xoG iP& o&aN hab … hab

[l Lab Ec*a ib h> … h>

eo& Eoa f> et& N*oJ … N*oJ

N*oJ s*oJ Eb&a #pN EHN … EHN

N{b AGN Eb&a Hod h*a … h*a.

s>b uf* C*a icN h>… h>

Topics #đồng dao dân tộc thái #hát thái #hat thai tay bac #hat thai tv