ꪋ꫁ꪮꪙ ꪹꪩꪀ ꪠꪴ꫁ ꪶꪀ꪿ꪀ

ꪎꪮꪉ ꪹꪭꪱ ꪹꪩꪀ ꪚꪮꪀ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪊ꪿ꪉꪰ ꪹꪩꪀ ꪖꪺꪉ ꪶꪣꪙ

ꪚꪮꪀ ꪖꪺꪉ ꪶꪣꪙ ꪵꪒꪒ ꪶꪠꪙ ꪻꪎ꪿ ꪣꪽ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪎ꫁ꪱ

ꪹꪩꪀ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪊ꪿ꪉꪰ ꪹꪩꪀ ꪹꪮꪱ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪎꪣꪴ ꪔꪱꪀ ꪭꪺꪉ ꪻꪎ

ꪹꪄ꫁ꪱ ꪭꪺꪉ ꪻꪎ ꪜꪀꪴ ꪣꪺ ꪊ꪿ꪉꪰ ꪢ꫁ꪱ

ꪣꪽ ꪊ꪿ꪉꪰ ꪵꪝ꪿ ꪎꪣꪴ ꪮ꫁ꪱ ꪹꪭꪉ ꪢ꫁ꪱ ꪕꪳ ꪀꪷ

ꪻꪎ꪿ ꪙꪱ ꪨꪷ ꪙꪱ ꪣꪺ ꪁꪷ꫁ ꪼꪒ꫁

ꪁꪳ ꪹꪥ꪿ꪉ ꪨ꫁ꪱ ꪹꪩꪀ ꪼꪣ꫁ ꪜ꫁ꪮꪉ ꪏꪳ꪿ ꪩꪾ ꪥꪱꪫ

ꪜꪱꪙ ꪒ꪿ꪱꪉ ꪏꪲ ꪚ꪿ꪱꪫ ꪎꪱꪫ ꪹꪩꪀ ꪋꪴ꫁ ꪙ꫁ꪽ ꪙꪱ

ꪼꪅ꫁ ꪙꪲ꫁ ꪎꪮꪉ ꪹꪭꪱ ꪹꪩꪀ ꪹꪮꪱ ꪠꪴ꫁ ꪔꪱꪉ ꪼꪝ꪿ ꪒꪱ ꪹꪣꪉ

ꪹꪩꪀ ꪹꪮꪱ ꫛ ꪹꪎꪉ ꪮꪱꪫ ꪭꪀꪰ ꪩꪉꪴ ꪨꪱꪥ ꪚ꫁ꪱꪙ

ꪋ꪿ꪱꪉ ꪊ꪿ꪮꪉ ꪜ꫁ꪱꪙ ꪜꪱꪉ ꪹꪠ꫁ꪙ ꪹꪹꪭꪷꪚ ꪔ꪿ꪱꪀ ꪹꪭꪱ ꪘꪱ

ꪋ꪿ꪱꪉ ꪮꪺꪙ ꪝꪱ ꪢꪳ꪿ꪙ ꪹꪤꪸꪙ ꪭꪮꪒ ꪕꪽ ꪨꪲ ꪨ꫁ꪱ

ꪻꪊ ꪵꪀ꪿ ꪀ꫁ꪱ ꪬꪽ ꪵꪣ꫁ꪉ ꪙꪾ ꪒ꫁ꪱꪉ ꪘ꪿ꪉꪸ ꪘꪫꪸ

ꪔꪱ ꪫ꪿ꪱ ꪝꪴ ꪹꪄꪱ ꪵꪄꪫ ꪢ꪿ꪙꪳ ꪜꪺꪉ ꪣꪒꪰ ꪣꪺ ꪒꪾ ꪵꪨ꫁ ꪁꪷ꫁ ꪨꪱꪥ

ꪭꪴ꫁ ꪜꪒꪲ ꪵꪀ꫁ ꪖꪱꪉ ꪵꪫꪸ꫁ꪙ ꪭꪮꪒ ꪚ꪿ꪮꪙ ꪹꪭꪉ ꪻꪎ

ꫛ ꪹꪢꪸꪒ ꪻꪊ ꪹꪢꪸꪒ ꪵꪭꪉ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪜꪙꪴ ꪫꪀꪸ ꪚ꫁ꪱꪙ

ꪠꪴ꫁ ꪹꪀ꪿ꪙ ꪜ꫁ꪱꪙ ꪜꪱꪉ ꪹꪠ꫁ꪙ ꪵꪜꪉ ꪜ꪿ꪙꪸ ꪫꪽ ꪹꪜꪉ

ꪹꪕꪸꪉ ꪹꪤꪸꪙ ꪹꪣꪉ ꪮ꪿ꪙꪲ ꪹꪎꪉ ꪹꪋ꪿ ꪩꪮꪉ ꪀꪱꪉ ꪼꪒ꫁

ꪹꪩꪀ ꪎ꪿ꪱꪫ ꪼꪒ꫁ ꪹꪥ꪿ꪉ ꪙ꫁ꪽ ꪹꪭꪱ ꪊ꪿ꪉꪰ ꪮꪉꪳ ꪹꪛꪱ ꪏꪣꪴ ꪹꪯꪷꪥ

ꪖ꪿ꪮꪙ ꪁꪫꪱꪣ ꪄꪮꪉ ꪋ꪿ꪱꪉ ꪚꪀꪰ ꪩꪷ ꪪꪽ ꪹꪖꪉ

Topics #bai hat thai #chon lua nguoi thai #ꪋ꫁ꪮꪙ ꪹꪩꪀ ꪠꪴ꫁ ꪶꪀ꪿ꪀ