Trong tiếng Thái, có những cách gọi các thành viên trong gia đình như sau:

 

Thứ tự

Tiếng Thái

Tiếng Việt

Ghi chú

1.               

ꪋꪺ ꪹꪭꪙ

Gia đình

 

2.               

ꪋꪳ꫁ ꪮꪮꪀ

Tên khai sinh

 

3.               

ꪎꪉꪲ ꪀꪚꪰ ꪋꪳ꪿

Họ và tên

 

4.               

ꪩ꫁ꪀꪴ ꪹꪔ꫁ꪱ

Con cái

 

5.               

ꪮ꫁ꪱꪥ

Bố

 

6.               

ꪹꪯꪸꪣ

Mẹ

 

7.               

ꪩ꫁ꪀꪴ ꪋꪱꪥ

Con trai

 

8.               

ꪩ꫁ꪀꪴ ꪑꪉꪲ

Con gái

 

9.               

ꪯꪱꪥ/ ꪝꪲ꪿

Anh

 

10.            

ꪮꪲ꪿/ ꪹꪮ꫁ꪥ

Chị

 

11.            

ꪙ꫁ꪮꪉ

Em

 

12.            

ꪙ꫁ꪮꪉ ꪋꪱꪥ

Em chai

 

13.            

ꪙ꫁ꪮꪉ ꪑꪉꪲ

Em gái

 

14.            

ꪨꪱꪙ

Cháu

 

15.            

ꪨꪱꪙ ꪋꪱꪥ

Cháu trai

 

16.            

ꪨꪱꪙ ꪑꪉꪲ

Cháu gái

 

17.            

ꪹꪨꪸꪙ

Chắt

 

18.            

ꪮ꫁ꪱꪥ ꪙ꫁ꪮꪉ

Anh em

 

19.            

ꪩ꫁ꪀꪴ

Con

 

20.            

ꪩ꫁ꪀꪴ ꪶꪀ꪿ꪀ

Con cả

 

21.            

ꪩ꫁ꪀꪴ ꪨ꫁ꪱ/ ꪩ꫁ꪀꪴ ꪜꪱꪥ

Con út

 

22.            

ꪠꪺ

Chồng

 

23.            

ꪣꪸ

Vợ

 

24.            

ꪮ꫁ꪱꪥ ꪜꪴ꪿

Ông nội

 

25.            

ꪹꪯꪸꪣ ꪮꪴ꫁/ ꪹꪯꪸꪣ ꪥ꪿ꪱ

Bà nội

 

26.            

ꪮ꫁ꪱꪥ ꪹꪖ꫁ꪱ/ ꪮ꫁ꪱꪥ ꪔꪱ

Ông ngoại

 

27.            

ꪹꪯꪸꪣ ꪹꪖ꫁ꪱ/ ꪹꪯꪸꪣ ꪙꪱꪥ

Bà ngoại

 

28.            

ꪮ꫁ꪱꪥ ꪙ꫁ꪱ

Ông cậu

 

29.            

ꪙ꫁ꪮꪉ ꪙ꫁ꪱ

Em cậu

 

30.            

ꪝꪷ꪿ ꪜꪴ꪿

Bố chồng

 

31.            

ꪩ꫁ꪀꪴ ꪻꪝ꫁

Con dâu

 

32.            

ꪝꪷ꪿ ꪔꪱ

Bố vợ

 

33.            

ꪩ꫁ꪀꪴ ꪹꪄꪥ

Con dể

 

34.            

ꪨꪱꪙ ꪜꪴ꪿/ ꪨꪱꪙ ꪥ꪿ꪱ

Cháu nội

 

35.            

ꪨꪱꪙ ꪙꪱꪥ

Cháu ngoại

 

36.            

ꪮ꫁ꪱꪥ ꪩꪉꪴ

Bác trai

 

37.            

ꪹꪯꪸꪣ ꪜ꫁ꪱ

Bác gái

 

38.            

ꪮ꫁ꪱꪥ ꪮꪱꪫ

Ông chú

 

39.            

ꪙ꫁ꪮꪉ ꪮꪱꪫ

Em chú

 

40.            

ꪹꪯꪸꪣ ꪩꪺ

Bà thím

 

41.            

ꪙ꫁ꪮꪉ ꪩꪺ

Em thím

 

42.            

ꪙ꫁ꪱ ꪻꪝ꫁

Bà mợ

 

43.            

ꪹꪮ꫁ꪥ ꪻꪝ꫁

Chị dâu

 

44.            

ꪙ꫁ꪮꪉ ꪻꪝ꫁

Em dâu

 

Topics #cách gọi tên #gia đình #người thái #xưng hô trong tiếng thái