Thữ tự

Tổ thấp

Tổ cao

Chữ Việt

Chữ thái

Tên gọi

Chữ thái

Tên gọi

1.     

Bo

b

2.     

Co

C, k, q

3.     

Do

d

4.     

Đo

đõ

đ

5.     

Ho

h

6.     

Lo

l

7.     

mo

m

8.     

no

n

9.     

po

p

10.  

ngo

ngõ

Ng, ngh

11.  

xo

x

12.  

to

t

13.  

tho

thõ

th

14.  

vo

v

15.  

pho

phõ

ph

16.  

cho

chõ

ch

17.  

nho

nhõ

nh

18.  

kho

khõ

kh

19.  

o

õ

o

Topics #ep su tay #hoc chu thai #phu am chu thai #thai den #tieng thai