Trong tiếng Lào có 28 nguyên âm, được chia thành nguyên âm ngắn (12 nguyên âm), nguyên âm dài (12 nguyên âm) và nguyên âm đặc biệt (4 nguyên âm). Các nguyên âm có thể đưng trước, sau, trên, dưới và xung quanh phụ âm. 

Bảng sau là bảng nguyên âm tiếng Lào và cách đọc nguyên âm tiếng Lào. Ký tự X là ký tự tượng trưng để thay phụ âm vào để tạo thành từ. 

Nguyên âm ngắn

Cách đọc

Nguyên âm dài

Cách đọc

Nguyên âm đặc biệt

xະ

xາ

ໄx

xິ

xີ

ໃx

xຶ

xື

ເxົາ

xຸ

xູ

xຳ

ເxະ

ເx

 

ແxະ

ແx

 

ໂxະ

ໂx

 

ເxາະ

xໍ

 

ເxິ

ເxີ

 

ເxັຍ

ເxຍ

 

ເxຶອ

ເxືອ

 

xົວະ

xົວ

 

Topics #chữ cái lào #học chữ lào #học tiếng lào #nguyên âm lào