Chữ cái Lào có 33 phụ âm chia thành phụ âm cao, thấp và phụ âm trung bình. 28 nguyên âm chia thành nguyên âm ngắn, ngyên âm dài và nguyên âm đặc biệt. Phụ âm kết hợp với nguyên âm và dấu tạo thành từ và câu có nghĩa.

 

Bảng nguyên âm:

Phụ âm cao Phụ âm trung bình Phụ âm tổ thấp

ຂ 

 ຄ

ສ 

 ຈ

 

 ດ

 ທ

 ຕ

 ພ

 ບ

 ຟ

 ປ

 ຮ

ຫງ

 ຢ

 ງ 

ຫຍ

 ອ

 ຍ

ຫນ ໜ

 

ຫມ ໝ

 

 ມ

ຫລ ຫຼ

 

 ລ

ຫວ

 

 ວ

Topics #chữ lào #học chữ lào #học tiếng lào #học tiếng lào cấp tốc #nước lào #phụ âm tiếng lào #tiếng lào