ꪚ꫁ꪱꪙ ꪜ꪿ꪙꪸ ꪻꪢ꪿

ꪹꪣ꪿ ꪏꪳ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪨ꫁ꪱ ꪑꪉꪰ ꪤꪴ꪿ ꪨꪀꪰ ꪭ꫁ꪫꪸꪙ ꪨꪀꪰ ꪎ꪿ꪱ

ꪚ꫁ꪱꪙ ꪨꪀꪰ ꪉ꪿ꪱ ꪕꪱꪉ ꪵꪎ

ꪚ꫁ꪱꪙ ꪬꪺ ꪵꪁꪫꪥ ꪙꪾ꫁ ꪚꪷ꪿

ꪤꪴ꪿ ꪀ꪿ꪱ ꪁꪾ꫁ ꪢꪮꪀ ꪁ꫁ꪺ ꪬ꫁ꪺꪥ ꪹꪩꪷ꫁ꪀ ꪝꪴ ꪎꪉꪴ

ꪭ꪿ꪉꪴ ꪁꪾ꪿ ꪹꪋ꫁ꪱ ꪡꪉꪰ ꪎꪉꪸ ꪵꪣꪉ ꪮ꪿ꪱꪙ

ꪒ꫁ꪙꪸ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪒ꫁ꪱꪥ ꪹꪜ꪿ꪱ ꪵꪁ꫁ꪫꪉ ꪶꪉꪣ ꪣꪒꪳ ꪹꪉꪱ ꪒꪾ

ꪕꪱꪉ ꪼꪜ ꪣꪱ ꪠ꪿ꪉꪰ ꪋꪽ ꪎꪽ ꪬ꫁ꪣꪸ

ꪬꪱꪀ ꪫ꪿ꪱ ꪼꪅ꫁ ꪭꪳ ꪹꪬꪸꪙ ꪨꪱꪀ ꪔꪱ ꪭ꪿ꪉꪴ ꪹꪭꪉ ꪻꪎ ꪎ꫁ꪉꪸ

ꪘ꫁ꪱ ꪠ꪿ꪉꪰ ꪬ꫁ꪣꪸ ꪣꪲ ꪋ꫁ꪱꪉ ꪉꪱ ꪹꪒꪸꪀ ꪣꪱ ꪊꪺꪙ

ꪹꪀ꪿ꪙ ꪊꪮꪣ ꪝꪴ ꪒ꪿ꪱꪙ ꪎꪉꪴ ꪹꪥꪸꪒ ꪕꪱꪉ ꪨꪺꪉ ꪀ꫁ꪫꪱꪉ

ꪵꪎ ꪹꪨ꪿ꪣ ꪚ꫁ꪉꪰ ꪔꪱꪣ ꪕ꫁ꪱꪥ ꪻꪥ ꪥꪒꪳ ꪼꪜ ꪣꪱ

ꪎꪉꪸ ꪁꪮꪥ ꪔ꫁ꪮꪉ ꪝꪴ ꪠꪱ ꪮꪾ꫁ ꪮ꪿ꪉꪲ

ꪣꪲ ꪀ꪿ꪫꪱꪙ ꪜ꫁ꪱꪥ ꪹꪋ꪿ꪉ ꪹꪋꪷ꫁ ꪕ꫁ꪀꪴ ꪎ꪿ꪉꪲ ꪄꪮꪉ ꪅꪱꪙ

ꪹꪬꪸꪙ ꪕꪷ꪿ ꪎꪱꪥ ꪠ꪿ꪱꪙ ꪝꪴ ꪶꪜ꪿ꪉ ꪖꪺꪉ ꪚꪮꪀ ꪹꪭꪉ ꪒꪱꪫ ꪤ꫁ꪮꪙ

ꪹꪋ ꪝ꪿ꪉꪴ ꪮ꫁ꪮꪣ ꪵꪀ꪿ꪫ ꪶꪁ꫁ꪉ ꪒ꫁ꪙꪸ ꪹꪭ꪿ ꪣꪱ ꪖꪮꪉ

ꪹꪭꪙ ꪣꪉꪴ ꪘ꫁ꪮꪥ, ꪣꪉꪴ ꪶꪕ꪿ꪙ ꪵꪒꪉ ꪩꪱꪫ

ꪹꪁꪷ꪿ ꪶꪔ꫁ꪙ ꪚꪮꪀ ꪏ꫁ꪮꪙ ꪚꪮꪀ ꪚꪱꪙ ꪼꪄ ꪤ꫁ꪮꪙ

ꪻꪎ ꪹꪭꪉ ꪘ꫁ꪉꪰ ꪒꪙꪲ ꪝꪴ ꪋꪴ꪿ ꪚ꪿ꪮꪙ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪨꪷ꫁ ꪏꪣꪴ ꪹꪭꪷꪥ

ꪖ꪿ꪮꪙ ꪁꪫꪱꪣ ꪋ꪿ꪱꪉ ꪚꪀꪰ: ꪁꪾ ꪪꪥꪴ – ꪹꪣꪉ ꪩ꪿ꪱ 

Topics #bản làng #Bản Piến máư #hát thái #ꪚ꫁ꪱꪙ ꪜ꪿ꪙꪸ ꪻꪢ꪿