ꪋꪳ꪿ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪹꪀ꪿ꪱ

ꪎꪚꪲ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪕꪷ꪿ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪵꪬ꪿ ꪶꪔ꪿ꪀ

ꪹꪚ꪿ꪱ ꪕꪷ꪿ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪶꪭ꫁ꪀ ꪬ꫁ꪮꪥ

ꪚ꫁ꪱꪙ ꪵꪔ꪿ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪝꪷ꪿ ꪵꪣ꪿ ꪹꪯꪸꪣ ꪵꪝꪉ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪏꪀꪰ ꪠ꫁ꪱ

ꪜ꪿ꪱ ꪘꪷ꪿ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪨ꫁ꪱ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪬꪱ

ꪘꪮꪉ ꪜꪱ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪜꪱꪥ ꪋꪱꪙ ꪹꪩꪷꪉ ꪊ꪿ꪮꪣ ꪭꪱ ꪹꪭꪷꪥ 

ꪮ꪿ꪙꪲ ꪒꪴ ꪕꪷ꪿ ꪕꪱꪉ ꪼꪜ ꪼꪭ꪿ ꪒꪮꪣ ꪮꪱ

ꪕꪱꪉ ꪼꪜ ꪙꪱ ꪒꪮꪣ ꪹꪮ꫁ꪥ

ꪕꪱꪉ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪹꪨ꫁ ꪹꪏꪒ ꪹꪏ꫁ꪥ ꪵꪀꪣ ꪁꪴ꪿ ꪶꪩ ꪒꪫꪸ ꪭꪱ ꪙꪱ

ꪎꪫꪸ ꪭꪫꪸ ꪜꪙꪴ ꪵꪀ꪿ꪉ ꪜꪱꪙ ꪕꪮꪒ ꪁꪮꪙ ꪎꪱꪥ ꪩ꫁ꪺ

ꪑꪱꪣ ꪹꪣ꪿ ꪠꪴ꫁ ꪎꪮꪉ ꪹꪭꪱ ꪑꪉꪰ ꪤꪴ꪿ ꪋꪱꪙ ꪵꪀꪣ ꪹꪚꪙ ꪎꪚꪲ ꪬ꫁ꪱ

ꪼꪅ꫁ ꪭꪳ ꪹꪬꪸꪙ ꪕꪷ꪿ ꪠ꫁ꪱ ꪀꪚꪾ ꪡ꫁ꪱ ꪶꪕꪣ ꪢꪮꪀ ꪒꪱꪫ ꪼꪨ ꪶꪖꪥ ꪙꪱ…

ꪖ꪿ꪮꪙ ꪁꪫꪱꪣ ꪄꪮꪉ ꪋ꪿ꪱꪉ ꪚꪀꪰ: ꪁꪾ ꪚꪫꪸ

Topics #bài hát thái #nhớ bản cũ